.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

บริษัท แมส แอคเซ็สซอรี่ จำกัด

เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ด้วยประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบกลไก เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน บริษัทฯจึงได้คิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค โดยสินค้าของบริษัทฯได้จดทั้งสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า เพื่อคุ้มครองสิทธิทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นฐานรองรับการขายสินค้า ทั้ง 3 ช่องทาง คือ ตลาดร้านค้าในประเทศ, ตลาด OEM. และตลาดต่างประเทศ 
 

View Proflie